مرکز خرید اپال

مرکز تجاری رز مال

بیمارستان بقیه الله

مسکونی بام آصف

سایر مراکز و ساختمان ها